اعضا

تیم ما

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
...

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

معدنی و صنعتی گل گهر
...

معدنی و صنعتی گل گهر

مجتمع فولاد سبا اصفهان
...

مجتمع فولاد سبا اصفهان

team_04
...

صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان

معدنی و صنعتی چادرملو
...

معدنی و صنعتی چادرملو

فولاد هرمزگان جنوب
...

فولاد هرمزگان جنوب

سیرجان ایرانیان
...

سیرجان ایرانیان

فولاد خوزستان
...

فولاد خوزستان

مجتمع ذوب آهن پاسارگاد
...

مجتمع ذوب آهن پاسارگاد

پارس فولاد سبزوار
...

پارس فولاد سبزوار

آهن و فولاد ارفع
...

آهن و فولاد ارفع

فولاد سفید دست چهارمحال و بختیاری
...

فولاد سفید دست چهارمحال و بختیاری

توسعه آهن فولاد گل گهر
...

توسعه آهن فولاد گل گهر

فولاد سنگان خراسان
...

فولاد سنگان خراسان

مجتمع فولاد میانه
...

مجتمع فولاد میانه

فولاد بوتیای ایرانیان
...

فولاد بوتیای ایرانیان

صبا فولاد خلیج فارس
...

صبا فولاد خلیج فارس

سنگ آهن گهر زمین
...

سنگ آهن گهر زمین

ذوب آهن
...

ذوب آهن اصفهان