کارگروه تخصصی آزمایشگاه های نورد و محصولات نهایی

کارگروه تخصصی آزمایشگاههای فولاد سازی کمیته آزمایشگاه های زنجیره معدن و فولاد ایران

این کارگروه، با هدف تبادل اطلاعات و به اشتراک گزاری تجربیات و هم اندیشی جهت حل مشکلات با حضور مسئولین و کارشناسان آزمایشگاه های نورد و محصولات نهایی عضو کمیته تشکیل شده است.
اعضای این کارگروه عبارتند از:

کارگروه تخصصی آزمایشگاه­های  نورد و محصولات نهایی
ردیفنام و نام خانوادگیسازمان مرتبطسمت در کارگروه
1 امیر نوجوکی فولاد تارازمسئول کارگروه
2 محمد علی مرآثیفولاد مبارکه اصفهانعضو کارگروه
3گل بهار مومنی فولاد تارازعضو کارگروه
4 مهدی مهریذوب آهن اصفهانعضو کارگروه
5محمد نصر آبادیفولاد خراسانعضو کارگروه
6مهدی حیدرزادهذوب آهن درفکعضو کارگروه
7سعید فیروز آبادیجهان فولاد سیرجانعضو کارگروه
8رضا پدرام فردامیرکبیر کاشانعضو کارگروه
9محمود معظمفولاد سباعضو کارگروه
10محمدرضا محمدی پسندورق خودرو چهارمحال و بختیاریعضو کارگروه
11معصومه شفیعیفولاد گیلانعضو کارگروه
12مهدی اسماعیلیمجتمع فولاد مبارکه اصفهانعضو کارگروه
13وحید زارعفولاد غرب آسیاعضو کارگروه